بانك مسکن

شماره حساب  ۴۱۱۰۱۸۳۴۲۷۸۵۸
شماره کارت  ۶۲۸۰۲۳۱۳۰۷۶۸۰۵۵۲
شماره حساب شبا:
IR 680140040004110183427858

 صاحب حساب : کامران نظرپوری